Salgs- og leveringsbetingelser

Se vores generelle salgs- og leveringsbetingelser her eller download her

1. Generelt

Enhver leverance mellem parterne, kunde og ProFacto A/S, finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

2. Varer

Af ordren fremgår hvilke varer der indgår i leverancen. Ved varer forstås Dynamics NAV licens, standardprogrammel, udstyr mm. Varer inkluderet i leverancen fremgår separat på faktura og betales særskilt. Varer bestilt af kunden, herunder NAV licenser og andre varer, krediteres ikke og tages ikke retur.

 

3. Kundens forpligtigelser

Det er afgørende at kunden medvirker aktivt i processen for at opnå en succesfuld gennemførelse af arbejdet. Kunden har pligt til at informere ProFacto A/S om alle forhold der har betydning for opgavens løsning, herunder information omkring processer, beslutninger og mål. Kunden bør bidrage til planlægning af arbejdet samt tildele egne ressourcer, således at arbejdet kan leveres som aftalt. Kunden er ansvarlig for IT-installationer, kommunikationslinjer samt Backup. Såfremt kundens forhold resulterer i at det aftalte arbejde ikke har været muligt at levere, faktureres kunden det aftalte timetal med fradrag for afsatte konsulents/ konsulenters anden fakturering i samme periode. ProFacto A/S kan ikke gøres ansvarlig for forhold der kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtigelser.

 

4. Konsulent betaling

Den leverede konsulent assistance betales efter forbrugt tid eller fast pris, hvis specificeret på ordren. Vederlaget faktureres, såfremt der ikke er aftalt en fast pris, efter forbrugt tid i henhold til ProFacto A/S’s gældende prissætning: Gældende timepris Kr. 1.300- ekskl. moms, med mindre andet er aftalt. Konsulentassistancen omfatter ikke fejlfinding og/eller fejlrettelse i kundens produkter, herunder varer som måtte blive anvendt for at udføre opgaven. ProFacto A/S kan assistere med fejlfinding / fejlrettelse. Dette opgøres og faktureres efter forbrugt tid, medmindre andet aftalt.

 

5. Transport og opholdsudgifter 

Udgifter til transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse faktureres og fremgår separat af faktura. Forbrugt tid til transport faktureres med 50 % af gældende timesats, medmindre andet aftalt.

 

6. Fakturering og betaling 

ProFacto A/S fakturerer kunden hver 14. dag, samt når opgaven eller de respektive delopgaver afsluttes. En opgave der afregnes efter forbrugt tid, faktureres og udspecificeres på baggrund af anvendt tidsforbrug. Såfremt en opgave, der betales efter forbrugt tid, strækker sig over flere faktureringsperioder, opgøres og faktureres forbrugt tid indenfor faktureringsperioden uanset om opgaven er fuldført og leveret. Såfremt en opgave er aftalt til fast pris og opgaven strækker sig over flere faktureringsperioder, kan det aftales at opdele fakturering. I dette tilfælde vil en betalingsplan være defineret. Såfremt kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 8 dage efter fakturadato. Såfremt andet ikke er aftalt skal betaling være sket senest 14 dage efter fakturadato. Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

 

7. Garanti

ProFacto A/S er ansvarlig for at opgaven udføres og leveres i overensstemmelse med beskrivelse af opgaven. ProFacto A/S er ydermere ansvarlig for at opgaven udføres med behørig omhu og kompetence samt lever op til en god faglig standard på området. Varer leveret i forbindelse med ordren er underlagt producentens/ forhandlerens garanti. ProFacto A/S giver ingen garanti derudover.

 

8. Reklamation

Kunden er forpligtet til at undersøge, evaluere og teste det leverede ved hver opgaves afslutning. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunde, straks efter manglen er eller burde være opdaget, at give ProFacto A/S skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt den leverede konsulentassistance må betegnes som mangelfuld og dette ikke burde være opdaget af kunden, kan kunden påberåbe sig dette. Reklamation skal ske straks manglen opdages, dog senest 3 måneder efter opgavens aflevering. For varer gælder reglerne i varens dokumentation. I tilfælde af reklamation over vare, skal kunden straks manglen opdages påberåbe sig dette overfor producenten/ forhandleren.

 

9. Ansvarsbegrænsning

ProFacto A/S kan alene gøres ansvarlig for tab der skyldes ProFacto A/S’s grove uagtsomhed. Oplyste leveringstider er alene vejledende og ProFacto A/S påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. ProFacto A/S’ erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab. Erstatningen kan aldrig overstige 50 % af kundens erlagte vederlag i henhold til leverancekontrakt. ProFacto A/S skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette kunde, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som ProFacto A/S ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 

10. Opsigelse af aftale

Aftalen kan fra begge parters side opsiges med 1 måneds varsel. Hvis kunden opsiger aftalen inden den aftalte periode er udløbet er ProFacto A/S berettiget til at fakturere differencen mellem den aftalte timepris og ProFacto A/S’s gældende timepris på opsigelsestidspunktet.

 

11. Enhancement Plan og opsigelse

Ved køb af ny licens etableres automatisk vedligeholdelsesabonnement (Enhancement Plan) der det første år er obligatorisk. Dette udgør en procentdel af den samlede licensværdi ved købstidspunktet. Efterfølgende tilkøb til licensen, der er med til at øge licensværdien, opjusteres automatisk og indgår i købsfakturaen for tilkøbet. Enhancement Plan (vedligeholdelsesabonnement) skal opsiges skriftligt (evt. på mail) med mindst 100 dages frist før udløb. Ellers fornyes aftalen automatisk for den næste periode.

Kontakt os

ProFacto A/S

Lyfaparken
Måløv Byvej 229‚Äč

DK-2760 Måløv

Tlf.: +45 60 21 95 02